صفحه اصلی

به بخش نکات حسابداری خوش آمدید.


اصطلاحات و نکات اصول، مفروضات و ميثاق هاي حسابداري


 • تداوم فعاليت

  تداوم فعالیت به معناي ادامه عمليات واحد تجاري در آينده قابل پيش بيني است. يعني در تهيه و ارائه صورتهاي مالي، هيچ قصد يا الزامي به انحلال واحد تجاري یا کاهش قابل توجه در حجم عملیات واحد تجاری فرض نمی شود.

 • اندازه گیری بر حسب واحد پول

  فرض واحد پول به این معنی است که آثار و نتایج کلیه معاملات و عملیات مالی موسسه باید بر حسب پول، اندازه گیری و گزارش شود .از آنجا که پول وسیله مبادله و مقیاس مشترک اندازه گیری ارزش در کلیه مبادلات اقتصادی است ، در حسابداری نیز معاملات و عملیات مالی و رویدادهای دارای اثر مالی بر حسب واحد پول به عنوان مقیاس مشترک، اندازه گیری و گزارش می شود.

 • دوره مالی

  فرض دوره مالی بر این تصور مبتنی است که فعالیتهای اقتصادی واقع شده در عمر طبیعی یک شخصیت حسابداری،برای مقاصد گزارشگری مالی ،به دوره های زمانی مصنوعی و ساختگی متعدد قابل تقسیم میباشند.در واقع ،افرادی که از گزارشهای مالی استفاده میکنند به دلیل نیاز به اطلاعات سالانه ،فصلی ،یا حتی ماهانه ،فرض دوره را به واحدهای تجاری گزارشگر تحمیل می کنند.

 • شخصیت حسابداری

  فرض شخصیت حسابداری،مرزها و محدودیتهایی در این رابطه که چه اطلاعاتی باید در صورتهای مالی یک شخصیت حسابداری مشخص،موجود باشد را در اختیارمیگذارد.برای مثال،آموخته ایم که فعالیتهای اقتصادی یک واحد تک مالکی باید به طور مجزا از فعالیتهای اقتصادی شخصی مالک آن مد نظر قرار گیرد.

 • مفروضات حسابداری

  1.فرض شخصیت حسابداری 2.فرض دوره مالی 3. فرض تداوم فعالیت 4. فرض واحد پولی


ویدئوها و تصاویر