صفحه اصلی

به بخش حقوق و دستمزد خوش آمدید


نکات حقوق و دستمزد

 • مزایای مستمر

  مزایایی است که هرماهه کارگر دریافت می کند

 • کارمزد ساعتی

  چنانچه مزد بر اساس محصول تولیدشده و یا میزان انجام کار در زمان معین باشد کارمزد ساعتی، نامیده می شود.

 • کارمزد

  چنانچه مزد بر اساس میزان انجام کار و یا محصول تولیدشده باشد کارمزد گفته می شود.

 • مزد ثابت

  عبارت است از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل البته توجه نمایید مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن، خواربار و کمک عائله مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی شود

 • مزد ساعتی

  چنانچه مزد با ساعات انجام کار مرتبط باشد مزد ساعتی گفته می شود

 • مزد

  عبارت است از وجوه نقد و یا غیر نقد یا مجموع آن ها که در قبال انجام کار به کارگر پرداخت می شود.

 • قرارداد کار

  عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت، غیرموقت برای کارفرما انجام می دهد در کارهایی که طبیعت آن ها جنبه مستمر دارد درصورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می شود، شروط مذکور در قرارداد کار و یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در ق.ک منظور ننماید.

 • کارگر

  کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.

 • کارفرما

  کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست یا به حساب او در مقابل دریافت مزد به کار می پردازد

 • کارگاه

  کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کنند.

 • ساعت کار

  مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می دهد

 • حق السعی

  کلیه دریافت های قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق، کمک عائله مندی، هزینه های مسکن، خواربار، ایاب وذهاب، مزایای غیر نقدی، پاداش افزایش تولید، ) سود سالانه و نظایر آن ها دریافت می نماید را حق السعی می نامند.

 • کارمزد

  چنانچه مزد بر اساس میزان انجام کار و یا محصول تولیدشده باشد کارمزد گفته می شود

 • کارمزد ساعتی

  چنانچه مزد بر اساس محصول تولیدشده و یا میزان انجام کار در زمان معین باشد کارمزد ساعتی، نامیده می شود.

 • حقوق پایه

  حقوقی که برای انجام یک ساعت کار یا تولید یک واحد محصول تعیین و به صورت ساعتی، روزانه، هفتگی و معمولاً ماهانه پرداخت می شود را حقوق یا مزد پایه مبنا می گویند.

 • مزایا

  علاوه بر حقوق پایه، مبالغ دیگری در قالب وجوه نقد یا غیر نقد به کارگر پرداخت می شود به مبلغ حقوق پایه اضافه می گردد، مزایا می توانند به صورت مستمر یا غیرمستمر، نقدی یا غیر نقدی باشند.


ویدئوها و تصاویر