صفحه اصلی

نکات حسابداری و حسابرسینکات مالیاتی


 • مالیات های مستقیم

  مالیات هایی هستند که پرداخت کنندکان آن معلوم بوده و نام و مشخصات و منبع مالیاتی آنها برای دستگاه مالیاتی شناخته شده است.به عبارت دیگر مالیات های مستقیم مالیات هایی هستند که بطور مستقیم از افراد یا اشخاص وصول میشود و شامل مالیات بر دارایی(حق تمبر،مالیات بر ارث) و مالیات بر درآمد(درآمد املاک ،درآمد کشاورزی،درآمد حقوق ،درآمد مشاغل،درآمد اشخاص حقوقی ،درآمد اتفاقی) می باشد.

 • تعریف مالیات

  مالیات عبارت است از :برداشت قسمتی از دارایی یا درآمد افراد بر حسب توانایی پرداخت آنان جهت تامین مخارج دولتی است.

 • هیات حل اختلاف مالیاتی

  مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات قانون مالیات های مستقیم مرجع دیگری پیش بینی شده،هیات حل اختلاف مالیاتی است.

 • انواع مالیات ها در ایران

  1.مالیات های مستقیم 2.مالیات های غیر مستقیم

 • اظهارنامه مالیاتی

  اظهارنامه مالیاتی فرم خاصی است که بر طبق مقررات از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در اختیار مودیان مالیاتی قرار میگیرد و مودیان مکلفند مشخصات خود و نشانی محل کسب و سکونت یا منبع تحصیل درآمد و نیز اطلاعاتی درباره درآمد و حسب مورد دارایی ها و سود و زیان را که در فرم موصوف پیش بینی گردیده منعکس و ظرف مهلت مقرر به اداره مالیاتی تسلیم نمایند.

 • مفاصا حساب مالیاتی

  عبارت است از سندی که مقامات مالیاتی به عنوان مودی صادر و طی آن گواهی می کنند که وی کلیه مالیات های قطعی خود را پرداخته است و یا مشمول هیچ گونه مالیاتی نمی باشد.


نکات استانداردهاسایر نکات