صفحه اصلی

به بخش نکات حسابرسی خوش آمدید.


نکات حسابرسی

  • انواع حسابرسی از نظر اهداف و موضوعات مورد رسیدگی

    1.حسابرسی صورت های مالی 2.حسابرسی رعایت(بازرسی) 3. حسابرسی عملیاتی 4.حسابرسی مدیریت(عملکرد)

  • انواع حسابرسان

    1.حسابرسان مستقل 2.حسابرسان داخلی3.حسابرسان دیوان محاسبات(حسابرسی دولتی)4.ممیزان دارایی(کارشناسان ارشد مالیاتی)5.بازرس قانونی

  • هدف حسابرسی صورت های مالی

    هدف حسابرسی صورت های مالی این است که حسابرس بتواند درباره اینکه آیا صورت های مالی از تمام جنبه های با اهمیت ، طبق استانداردهای حسابداری ، تهیه شده است یا خیر ، اظهار نظر کند.


ویدئوها و تصاویر