صفحه اصلی
-1
0

به كارگرانی كه به موجب قرارداد يا موافقت بعدی به ماموريتهای خارج از محل خدمت اعزام ميشوند فوق العاده ماموريت تعلق ميگيرد.

اين فوق العاده نبايد كمتر از مزد ثابت يا مزد مبنای روزانه كارگران باشد.

همچنين كارفرما مكلف است وسيله ياهزينه رفت وبرگشت آنها را تامين نمايد.

تبصره ۱ : مأموريت به موردی اطلاق ميشود كه كارگر برای انجام كار حداقل ۵۰ كيلومتر از محل كارگاه اصلی دور شود و يا ناگزير باشد حداقل يك شب در محل مأموريت توقف نمايد.

نمایش 0 نتیجه
نظر شما
ارسال پست توسط میهمان یا
نام*
ایمیل*
وب سایت