صفحه اصلی
1
0

ضريب بیمه پيمان هاي عمراني و غیر عمرانی

1-بودجه پروژه طرح عمراني(منابع دولت باشد) :

– بامصالح(يعني تامين مصالح بعهده پيمانكارباشد)
1.6%سهم پيمانكار
5%سهم كارفرما

– بدون مصالح(دستمزدي وبراساس فهرست بهاءنباشد)
3.6%سهم پيمانكار
12%سهم كارفرما

– بدون مصالح براساس فهرست بها
1.6%سهم پيمانكار
5%سهم كارفرما

2-بودجه غيرعمراني(منابع خودشركت کارفرما) :

– بامصالح
7.78%سهم پيمانكار
7% + یک نهم 7%= 7.78%

– بدون مصالح(دستمزدي )
16.67%سهم پيمانكار
15%+یک نهم 15% =16.67

نمایش 0 نتیجه
نظر شما
ارسال پست توسط میهمان یا
نام*
ایمیل*
وب سایت