صفحه اصلی
0
0

 

فوق العاده ماموریت در صورتیکه مرتبط با فعالیت شرکت و ۵۰ کیلومتر از محل اصلی شرکت دور و یا ناچار به توقف شبانه جهت انجام کار موقت باشد

سنوات خدمت کارکنان

دو هفتم بیمه سهم کارگر

وجوه پرداختی بابت فوت ، بازنشستگي ، از كار افتادگي ، استعفاي كارگر

وجوه پرداختي بابت حقوق ايّام مرخصي استفاده نشده حقوق بگيران

یک دوازدهم عیدی

دو دوازدهم مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان

وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن

پنجاه درصد مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته

جوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آنها مستقیماً یا به وسیله حقوق بگیر به پزشک یا بیمارستان به استناد اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند.

صد درصد حقوق پرسنل شاغل در مناطق آزاد تجاری

 

نمایش 0 نتیجه
نظر شما
ارسال پست توسط میهمان یا
نام*
ایمیل*
وب سایت