صفحه اصلی
0
0

زمانی که انبارها مورد شمارش قرار می گیرند عملاً اختلافاتی بین مقدار واقعی موجودی انبار و مقدار موجودی طبق اسناد و مدارک از جمله کارت انبار وجود دارد که هرگاه موجودی واقعی بیش از مانده کارت مواد باشد اصطلاحاً اضافات انبار و هرگاه موجودی واقعی کمتر از مانده کارت انبار باشد کسری انبار گفته خواهد شد.
حسابداري كاربردي کسری و اضافات انبار می تواند ناشی از عوامل زیر باشد:
1⃣ اشتباه در ثبت مقدار مواد صادره یا وارده در کارت انبار

2⃣ اشتباه در ثبت قبضها و حواله های انبار درکارت حساب انبار توسط دایره حسابداری

3⃣ عدم ثبت برخی از حواله های انبار بنا به دلایلی چون نرسیدن یا دیررسیدن آنها

4⃣ تقسیم و شکست قطعات بزرگ به تکه های کوچکتر

5⃣ تبخیر و از بین رفتن موجودی و ضایعات

6⃣ جذب آب و رطوبت توسط مواد که ممکن است باعث افزایش وزن برخی از مواد گردد.

7⃣ سوء استفاده های افراد و سرقت

8⃣ اشتباهات

نحوه ثبت کسری و اضافات انبار:

در صورت وجود کسری انبار، ‌معادل مبلغ کسری، ‌حساب کسری و اضافات انبار، ‌بدهکار و حساب کنترل مواد، بستانکار می گردد.

حساب کسری یا اضافات انبار ****

———————–حساب کنترل مواد ****

درصورت وجود اضافی انبار معادل مبلغ اضافات، حساب کنترل مواد بدهکار و حساب کسری و اضافات انبار بستانکار می گردد.

حساب کنترل مواد***

———————حساب کسری و اضافات انبار ***

برای بستن حساب کسری و اضافات انبار روشهای متعددی وجود دارد. یکی از این روشها بستن حساب فوق الذکر به خلاصه حساب سود و زیان می باشد.

اگر حساب کسری و اضافات انبار دارای مانده بدهکار باشد، ‌برای بستن آن، حساب خلاصه سود و زیان،‌ بدهکار و حساب کسری و اضافات انبار ، بستانکار می گردد.

حساب خلاصه سود و زیان ***
————————-حساب کسری و اضافات انبار***

اگر حساب کسری و اضافات انبار دارای مانده بستانکار باشد، برای بستن آن، حساب کسری و اضافات انبار بدهکار و حساب خلاصه سود و زیان بستانکار می گردد.

حساب کسری و اضافات انبار***

———————–حساب خلاصه سود و زیان ***

نمایش 0 نتیجه
نظر شما
ارسال پست توسط میهمان یا
نام*
ایمیل*
وب سایت